Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

122    Brak sa nevernima   (Anonimni posetilac, 5.7.2003 13:19:11)

  Ako se osoba koje je krščanin vjenča za osobu koja to nije da li biva izopćena iz Crkve?Odgovor:

Pozdrav. Pitanje koje ste postavili je aktuelno u današnje vreme. Pojedine hrišćanske crkve zaista ekskomuniciraju (isključuju iz zajednice) svoje vernike ako se venčaju sa nevernom osobom ili osobom druge veroispovesti. Druge crkve to ne sankcionišu, ili blaže sankcionišu. Pokušaću ukratko da iznesem neke tekstove Biblije koji se tiču tog problema.

Najviše saveta, i naglašavam saveta, u vezi braka nalazi se u 7. glavi Prve poslanice Korinćanima. Pročitajte pažljivo celu tu glavu. Npr. u 39. stihu nam se savetuje da brak zasnivamo "samo u Gospodu", dakle samo sa osobom koja je verni hrišćanin. To je logično, jer neverni bračni drug može odvući vernog od Gospoda. Razlika u verovanjima između bračnih drugova može biti stalni izvor nesuglasica i nesloge, posebno kada u takvom braku dođu deca. "Kupljeni ste skupo, ne budite robovi ljudima", kaže se u 23. stihu iste glave. "Ne vucite u tuđem jarmu nevernika; jer ... kakav deo ima verni s nevernikom?" (2. Korinćanima 6:14-15)

Neki tumače stihove 12-17 glave 7 u 1. Korinćanima kao da je njima dozvoljeno sklapanje braka sa nevernima. Ipak mislim da se tu radi o osobama koje su se ranije, kao nehrišćani, venčali, pa je zatim jedna od njih postala hrišćanin. Dakle, ako jedan od bračnih drugova prihvati Hrista a drugi ne, ne treba verni supružnik da inicira razvod.

Kako postupiti ako je već došlo do braka između verne i neverne osobe? Setimo se da nas Bog u svojoj Reči poziva da budemo "jedan drugome blagi i milostivi" (Efescima 4:32), a ne da odmah prizivamo oganj s neba, jer Gospod Isus Hristos "nije došao da pogubi duše čovečije, nego da ih sačuva" (Luka 9:54-56). Isključenje iz crkve pominje se u Novom zavetu, ali pre svega kao mera pomoći, ne bi li se osoba koja je upala u neki greh otreznila i vratila na pravi put. Lično mislim da u slučaju već sklopljenog braka takva mera teško može dati dobar efekat.

A osoba koja želi da stupi u brak neka ima na umu opšti savet: "Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist; sve mi je slobodno, ali sve ne ide na dobro!" (1. Korinćanima 10:23). Kao što je Bog pomogao u izboru bračnog druga Isaku i Reveki (1. Mojsijeva 24), može pomoći i nama danas ako Ga za to zamolimo.

A. Stojković