Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

55    Ekumenizam   (Zoran Cegar, 6.3.2002 19:05:20)

  Sta mislite o ekumenizmu, i dali je to najnovija jerest koje je napalo Pravoslavlje ?Odgovor:

Papstvo, Amerika, ekumenizam, globalna ekonomija i novi svetski poredak odigraće glavnu ulogu u poslednjoj drami svetske istorije. Za papstvo je prorečeno: »I rana smrti njezine izleči se, i čudi se zemlja« (Otkrivenje 13:3). Ovim je ukazano na činjenicu da će papstvo ponovo dobiti izgubljenu vlast u svetu. »I dadoše joj se usta koja govore velike reči« (stih 5). Svakoj papinoj poruci daje se veliki značaj. »I dade joj se vlast nad svakim kolenom i narodom i jezikom« (stih 7). Ekumenizam i novi svetski poredak igraju važnu ulogu u ostvarenju ovih proročanstava: »I pokloniše joj se svi koji žive na zemlji« (stih 8). Zato nije ništa neobično što papin ugled iz dana u dan sve više raste.

Prorok Danilo opisujući delovanje papstva, rekao je: »I pomišljaće da promeni vremena i zakone« (Danilo 7:25). Papino pismo o svetkovanju nedelje, nasuprot četvrtoj Božjoj zapovesti koja izričito zahteva svetkovanje subote, je jedno od nastojanja »da promeni vremena i zakone«. Miroljubiva Amerika predstavljena je u Otkrivenju kao »jagnje«, ali prorok je vidi i kako »govori kao aždaja« (Otkrivenje 13:11). Amerika je vekovima primala siromašne, prognane i potlačene, ali danas ona ima jedno sasvim novo ruho. Mi smo to osetili za vreme bombardovanja na sopstvenoj koži. Amerika će uticati na svet da prizna papin autoritet. »I učini da zemlja i koji žive na njoj poklone se prvoj zveri kojoj se isceli rana smrtna.« (stih 12) I zato je potrebno da se mnogobošci priključe ekumenskom pokretu i novom svetskom poretku i da se predstave kao ujedinjeni front.

»Govoreći onima što žive na zemlji da načine ikonu zveri koja imade ranu smrtnu i ostade živa.« (stih 14) Šta je ikona? »Ikona zveri predstavlja onaj oblik otpalog protestantizma koji će se razviti kad protestantske crkve budu tražile pomoć od države da prinudno nametnu svoje učenje.« (Velika borba 363) Sa druge strane, Papa je rekao da dva plućna krila moraju ponovo da dišu. Drugo plućno krilo je Pravoslavna crkva koja se otcepila u vreme Velike šizme 1054. godine. »Upravo time što će crkve pomoću svetovnih vlasti hteti da primoraju ljude na vršenje verskih dužnosti, same će načiniti ikonu zverinu. Ta institucija koju prorok naziva 'ikonom' će 'progovoriti'.«

Ekumenizam je fenomen našeg vremena, on nastoji da ujedini sve religije sveta. Nikada u istoriji sveta do sada nije se pojavio pokret koji je pokušao da ujedini sve religije i sve ideologije sveta i da ih stavi pod jedan krov. Dok ekumenizam okuplja sve religije i ideologije, novi svetski poredak nastoji da organizuje sve države i institucije. Da bi papstvo, ekumenizam i novi svetski poredak postigli svoje ciljeve potrebno je da se ostvari jedinstvo crkve i države kao i globalne ekonomije. Sve što utiče na ljudski um i što zadovoljava svakodnevne potrebe, mora da bude pod kontrolom.

Osnivanjem međunarodnog suda koji će biti ovlašćen da upotrebi policiju i armiju bilo koje zemlje u svetu, da hvata osumnjičene gde god se nalaze, nameravaju da postignu svoje ciljeve. To je početak onoga što je proroku sv. Jovanu bilo na Patmosu otkriveno: »Da niko ne može ni kupiti ni prodati, osim ko ima žig, ili ime zveri, ili broj imena njezina.« (Otkrivenje 13:16)

Ekumenizam je po svojoj prirodi suprotan Isusu Hristu i Njegovom evanđeoskom planu. Isus je rekao: »Ja sam pastir dobri... i druge ovce imam koje nisu iz ovog tora, i one mi valja dovesti; i čuće glas moj, i biće jedno stado i jedan pastir.« (Jovan 10:14-16) Ekumenizam kaže drugačije: »Dođite da budemo svi zajedno i biće mnoga stada, a jedan tor i jedan gospodar.«

Jedan kritičar je uporedio ekumenizam sa Vavilonskom kulom koja je spomenik pobune protiv Boga. Bog je za nju rekao: »Ništa im neće smetati da učine što su naumili«. Međutim njihov napredak nije dugo trajao jer ih »Gospod rasu po zemlji svoj, te ne sazidaše«. (1. Mojsijeva 11:6-8)

Da li ekumenizam preti pravoslavnoj crkvi? DA. Pravoslavna crkva će se ujediniti i postati deo ekumenizma.

Ozbiljna opomena je upućena svima: »Kada se hrišćanske crkve ujedine sa svetom, onda će pad Vavilona biti potpun.« Da li je ujedinjenje Crkava i svetovnih religija znak njihovog totalnog pada? Ako hrišćanske crkve predstavljaju »Vavilon« koji je pao, jer je otrovnim vinom svoga lažnog učenja napojio sve narode, šta da učinimo i kuda da idemo? Bog nas poziva: »IZIĐITE IZ NJE NARODE MOJ« (Otkrivenje 18:4). Odvojte se i ne idite za njima, ostanite verni Bogu i istrajni na uskom putu. Šta ćeš izabrati?

OD TVOJE ODLUKE ZAVISI TVOJE SPASENJE I SPASENJE ONIH KOJI SU OKO TEBE, A POSEBNO TVOG DOMA.

Pročitaj Otkrivenje 12:17 i 14:12. Pronađi crkvu koja ima ove karakteristike i bićeš na sigurnom. Crkvu koja drži svih 10 zapovesti i veruje u jedinog Spasitelja i Posrednika između Boga i ljudi Isusa Hrista. Neka Te Gospod blagoslovi i celi dom Tvoj. Amin

ZM