Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

51    Stanje mrtvih   (Anonimni posetilac, 18.2.2002 11:16:14)

  da li za pravoslavce postoje raj i pakao posle smrti[kao kod katolika]Odgovor:

Pravoslavna crkva, kao i Rimokatolička, veruje da postoje raj i pakao. Razlika je u tome što Rimokatolička crkva veruje da postoji čistilište iz koga duša prelazi u raj npr. kada se u crkvi održava služba za tu dušu, a Pravoslavna veruje da postoje mitarstva, "stanice" na putu u raj na kojima npr. anđeli dodaju duši dobra dela.

Bog je hrišćanima ostavio Bibliju kao vodič u životu i merilo za svako verovanje. Da pogledamo šta Biblija kaže o smrti.

- Na nekoliko desetina mesta u Bibliji rečeno je da je smrt kao san, dakle besvesno stanje i ništa više od toga: 1. O carevima 2:10; 11:43; 14:20.31; 15:8; 2. Dnevnika 2:11; 26:23; Jov 14:10-12; Psalam 13:3; Jeremija 51:39.57; Danilo 12:2; Matej 9:24; Marko 5:39; Jovan 11:11-14; 1. Korinćanima 15:51.52; 2. Petrova 3:4 itd.

- "Mrtvi ne znaju ništa niti im ima plate... I ljubavi njihove i mržnje njihove i zavisti njihove nestalo je, i više nemaju udela nigda ni u čemu što biva pod suncem... Nema rada ni mišljenja ni znanja ni mudrosti u grobu u koji ideš." (Propovednik 9:5-10) Pogledati i Psalam 146:4.

- "Neće te mrtvi hvaliti, Gospode, niti oni koji siđu onamo gde se ćuti." (Psalam 115:17) Ako su mrtvi pravednici u raju, zar oni tamo ne hvale Gospoda?!? Zar stalno ćute?!?

- Kada opisuje stvaranje čoveka, Biblija kaže da je spajanjem "praha zemaljskog" i "daha života" nastala "duša živa" (1. Mojsijeva 2:7). Nigde se ne kaže da je čovek dobio dušu, već da je čovek = duša. Nigde u Bibliji se ne kaže da duša može da postoji nezavisno od tela, da nadživi telo i ode u raj ili pakao. (U našem prevodu ima tekstova u kojima se na prvi pogled govori o duši nezavisnoj od tela, ali se pažljivom analizom i poređenjem sa drugim prevodima može videti da se radi o greškama prevodilaca.) Naprotiv, prilikom smrti duša jednostavno prestaje da postoji, jer se razdvajaju elementi od kojih je sastavljena (Psalam 146:4; 1. Mojsijeva 3:19; Jezekilj 18:20, Propovednik 12:7). Samo Bog ima besmrtnost (1. Timotiju 6:16).

- Pa zar se u našem prevodu Biblije ne javlja često reč "pakao"? Da, međutim originalne reči "sheol" i "hades" koje su naši prevodioci preveli kao "pakao" jednostavno znače "grob". Npr. kaže se da svi mrtvi, i pravednici i grešnici, idu u "pakao" (Psalam 89:48)?!? Mnogi poistovećuju "pakao" sa ognjenim jezerom, međutim u Otkrivenju 20:14 kaže se da će "pakao" biti bačen u ognjeno jezero?!? "Pakao" se opisuje kao mesto gde se ćuti, gde mrtvi spavaju. U celoj Bibliji postoji samo jedan tekst u kome se govori o paklu kao o mestu muka (Luka 16:19-31). Međutim, ta priča može se shvatiti samo kao parabola - ako bi se doslovno shvatila, dovela bi do nekoliko apsurdnih zaključaka. Hristos je jednostavno iskoristio priču iz jevrejske tradicije, poznatu Njegovim slušaocima (videti: "Discourse to the Greeks Concerning Hades", Josephus' Complete Works, Grand Rapids: Kregel, 1960), da bi im pružio određene pouke.

Dakle, Biblija jasno govori da je smrt samo prestanak života i ništa više. Istorijska je činjenica da učenje o raju i paklu ne potiče iz ranog hrišćanstva, već iz grčke mitologije i paganskih kultova. Šta je onda nada za hrišćane? Vaskrsenje koje će se dogoditi prilikom drugog dolaska Gospoda Isusa Hrista: "Ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božjega, i izaći će" (Jovan 5:28.29). Pogledati i 1. Solunjanima 4:13-17, Danilo 12:2. Tada će verni primiti besmrtnost i nagradu od Gospoda. Sada je vreme da se pripremimo za taj večni život, ispitivanjem svog života uz molitvu Bogu i iskrenim proučavanjem Njegove reči.

Aleksandar Stojković