Principi korekture teksta

 

Polazna stranica
Biblija
Indeks tema
Konkordans
O nama
Kontakt

 

Nakon unosa u računar, tekst Svetog Pisma obrađen je u dva pravca, tako da su dobijene dve varijante teksta. Te varijante su nazvane ekavska i ijekavska.

Ijekavska varijanta odgovara tekstu koji se nalazi u štampanim izdanjima prevoda Đure Daničića i Vuka Stefanovića Karadžića. S druge strane, ekavska varijanta je pokušaj da se tekst tog, kod nas najraširenijeg prevoda Svetog Pisma, prilagodi savremenom srpskom jeziku i tako približi današnjem čoveku.


Ijekavska varijanta

Zanimljivo je pomenuti da se standardna štampana izdanja prevoda Daničić-Karadžić međusobno razlikuju po tekstu. Naime, tekst velikog formata je arhaičniji, odgovara jeziku kojim su prevodioci govorili. Srednji i mali format su malo bliži savremenom jeziku. Međutim, u srednjem i malom formatu postoji znatno više štamparskih grešaka nego u velikom. Neke od njih su takve da mogu dovesti do pogrešnog razumevanja stihova u kojima su se javile.

Korektura ijekavske varijante teksta izvršena je polazeći od teksta kakav se nalazi u srednjem formatu. Pri korekturi su poštovani sledeći PRINCIPI:

 • SVA SPORNA MESTA (tj. mesta gde se sumnjalo da postoji štamparska greška) PROTUMAČENA SU UZ POREĐENJE SA VELIKIM FORMATOM PREVODA DANIČIĆ-KARADŽIĆ I DRUGIM PREVODIMA SVETOG PISMA, NA NAŠ I NEKE STRANE JEZIKE, UZ OBAVEZNU PRIMENU »VEĆINSKE LOGIKE« PRI ZAKLJUČIVANJU.

  Tvrdimo da pri tome nije bilo ni pomisli da se tekst Svetog Pisma iskrivljuje.

 •  
 • SVE ISPRAVKE SU SAMO NA NIVOU POJEDINAČNIH REČI. Nisu dodavane nove reči (osim ako je greška takva da nedostaje reč), niti je menjan redosled reči u rečenici.
Pri korekturi ijekavske varijante ispravljene su štamparske greške iz srednjeg formata, koje su mogle biti utvrđene na gore opisani način. Tipični primeri su:
 • »svaki dan Gospodnji« — »sveti dan Gospodnji« (Isaija 58:13)

 •  
 • »u znaku Božijemu« — »u zakonu Božijemu« (Rimljanima 7:22)
Bitno je napomenuti da u prevodu Daničić-Karadžić ima stihova u kojima je prevodilac promašio smisao celog stiha ili dela stiha, što se zaključuje na već opisani način. Takvi slučajevi NISU ISPRAVLJANI! Da smo ih ispravljali, to više ne bi bio prevod Daničić-Karadžić. Tipični primeri su: Priče 19:19, Rimljanima 10:4, Jakov 5:14, 2. Petrova 2:9, Juda 7, Otkrivenje 1:10 itd. itd.


Ekavska varijanta

Moto pri lekturi ekavske varijante teksta bio je da se tekst približi savremenom srpskom jeziku što je moguće više, ali tako da to i dalje ostane prevod Daničić-Karadžić. Pošlo se od ijekavske varijante (dakle, sve korekcije pomenute u opisu ijekavske varijante postoje i u ekavskoj), uz poštovanje gore navedenih principa. Opis lekture:

 • Ceo tekst je ekaviziran - ijekavske reči su promenjene u odgovarajuće ekavske oblike.

 •  
 • Reči karakteristične za zapadne krajeve bivše Jugoslavije promenjene su u odgovarajuće istočne oblike. Tipičan primer: tisuća — hiljada.

 •  
 • Arhaične reči, koje se mogu na odgovarajući način zameniti savremenim rečima, pretvorene su u te savremene oblike. To je bilo posebno bitno jer neke od tih arhaičnih reči današnjem čoveku nisu lako razumljive ili imaju drugačiju konotaciju. Primeri:
   
  • golijeni — noge
  • oko — logor (naravno, osim kada se odnosi na čulo vida)
  • premicati se — nedostajati
  • muči — ćuti (uz pažljivu kontrolu da li se u konkretnom stihu reč odnosi na negovorenje ili na torturu)
  • rečeš — kažeš, itd.

  Posebno je zanimljiv primer reči »mjed«. Po Svetom Pismu, »mjed« je čvrst, tvrd, otporan metal koji su ljudi koristili još pre Potopa. U današnjim slovenskim jezicima »mjed« kod nekih znači »bakar« a kod nekih »mesing« (legura bakra i cinka). Međutim, bakar se ne uklapa u biblijski opis - nije dovoljno čvrst, dok mesing, koliko se moglo utvrditi, nije u biblijsko vreme bio poznat ljudima. Zato noviji prevodi umesto reči »mjed« navode reč »bronza«. Bronza je legura bakra i kalaja (kositra), i ispunjava sve uslove opisa: čvrsta je, i odavno je u širokoj upotrebi.

 •  
 • Padeži su uglavnom prilagođeni savremenim oblicima. Primeri:
   
  • »Solomuna sina Davidova« — »Solomuna sina Davidovog«
  • »Solomunu sinu Davidovu« — »Solomunu sinu Davidovom«
  • »ne slušaste glasa mojega« — »ne slušaste glas moj«, itd.

  •  
 • Sve reči koje se odnose na pravog Boga napisane su sa velikim početnim slovom (osim u slučajevima kada se o Njemu govori bez dužnog poštovanja).

 •  
 • Bilo je i drugih manjih izmena, npr. slova iza znakova pitanja i uzvika pretvorena su u velika, itd.

Polazna stranica | Biblija | Indeks tema | Konkordans
O nama | Kontakt